Disclaimer & Privacy

Het Momentum respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie
Als je interesse hebt in het aanbod van Het Momentum, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail toesturen. Wij vragen je daarvoor om je naam, en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat we contact met je kunnen opnemen.

Diensten
Wanneer je besluit gebruik samen te werken met Het Momentum, verwerken wij in ons systeem je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van contract(en) en het eventueel opstellen van de facturen.

Financiële administratie
Het Momentum is wettelijk verplicht om wanneer zij je een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Contact
Wanneer je wilt dat Het Momentum contact met je opneemt, kun je ons een mail sturen of bellen. Om te kunnen antwoorden, verwerken wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Klacht
Wanneer je een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Rechtsgronden voor verwerking

Het Momentum verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen jouw en haar gesloten samenwerkingsovereenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door jou gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht zie je welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Bewaartermijnen

Het Momentum hanteert de volgende bewaartermijnen:

Informatie verzoek

30 dagen na het laatste contact

Dienst

5 jaar na laatste klantcontact

Financiële administratie

7 jaar

Klacht

30 dagen na afhandeling klacht

Contactformulier

30 dagen na afhandeling

Aanmelding vrijwilligerswerk

Gedurende de duur vd samenwerking

Je kunt tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 2 werkdagen.

Het Momentum verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als je gegevens bij Het Momentum bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Het Momentum verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je Het Momentum schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je Het Momentum verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen en kun je de eventuele toestemming die je voor verwerking van je persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Jouw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door Het Momentum. Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen via mail aan info@hetmomentum.nl.

Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken en je komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je klacht kun je sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien jouw privacy bij Het Momentum van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Mei 2018

Disclaimer

www.hetmomentum.nl is een informatieve website op het gebied van het werven en bemiddelen van vrijwilligers voor extra aandacht voor mensen met dementie en de opleiding van formele en informele zorg. Het Momentum besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Aan de informatie en/of links kunnen geen rechten worden ontleend. Het Momentum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Het Momentum.

E-mail disclaimer

De inhoud van e-mailberichten en van alle meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde. In het geval dat e-mailberichten verkeerd worden bezorgd, verzoeken wij je dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van jouw computer te verwijderen. Het is niet toegestaan het bericht en de meegezonden bijlagen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of de inhoud ervan openbaar te maken of te wijzigen. In het geval de inhoud van het door jou ontvangen bericht of een meegezonden bijlage niet overeenstemt met de inhoud van het door ons verzonden bericht of met de door ons verzonden bijlage, wordt uitsluitend de inhoud van het verzonden bericht of de bijlage als een juiste weergave van de inhoud aangemerkt. Het Momentum is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in het bericht, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van het bericht of voor berichten en bijlagen waarvan de inhoud is gewijzigd.

Het Momentum heeft alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om e-mailberichten en de bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar kan er echter niet voor instaan dat deze hiervan geheel vrij zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan je computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van virussen die, ondanks de door ons genomen maatregelen, met het bericht zijn ontvangen.

 

Contact

Bel zelf

Bestuurslid Het Momentum Sylvia Eickholt

Akert 64 – 5664 RJ Geldrop

Word gebeld omdat ...

Hoofdmenu

Volg ons

Schrijf je in en ontvang onze mooie verhalen, nieuws en activiteiten automatisch per e-mail.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleinden.

Privacybeleid